Artykuł z por­talu Neu­roskoki

 

Nietrud­no znaleźć w internecie infor­ma­c­je o korzyst­nym dzi­ała­niu spec­jal­nej diety u dzieci z zaburzeni­ami ze spek­trum autyz­mu (ASD). Najczęś­ciej rodz­ice decy­du­ją się na wprowadze­nie diety bezg­lutenowej i bezm­lecznej, jed­nak nie jest prob­le­mem wyszukanie pozy­ty­wny­ch infor­ma­cji również na tem­at inny­ch diet. Pewnym prob­le­mem jest jed­nak znalezie­nie pub­likacji naukowych potwierdza­ją­cy­ch ich skuteczność. Mimo że są prowad­zone bada­nia nad skutecznoś­cią diet w lecze­niu objawów autyz­mu, częs­to trud­no jest wyciągnąć pewne wnioski

%%theme_­more%%

Umiejęt­noś­ci społeczne mają wpływ na wiele sfer życia. Moż­na się nawet pokusić o stwierdze­nie, że nie ma takiej dziedziny życia, w której nie są przy­dat­ne. Osoby o wyso­kich kom­pe­tenc­jach społeczny­ch lep­iej radzą sobie w związkach małżeńs­kich, naw­iązu­ją trwal­sze przy­jaźnie i są bardziej zad­owolone ze swo­je­go życia towarzyskiego oraz zawodowe­go.

Prze­cięt­ne dziecko naby­wa umiejęt­noś­ci społeczny­ch poprzez obserwację otoczenia, w którym doras­ta. Pro­ces rozpoczy­na się w momen­cie nar­o­dz­in i trwa nieprz­er­wanie, aż do dorosłoś­ci.

%%theme_­more%%

Jak wypro­dukować wit­a­minkę?

Porząd­ki w apteczce należy zacząć od suple­men­tów diety. W więk­szoś­ci przy­pad­ków ich cud­owne właś­ci­woś­ci to ściema.

Wyobraźmy sobie ambit­ne­go przed­siębior­cę, który ma kilka­set tysię­cy zło­ty­ch do zain­west­owa­nia. Na owe­go przed­siębior­cę spły­wa olśnie­nie — wymyślę coś innowa­cyjne­go: sko­ro tabletki tak dobrze się sprzeda­ją, będę sprzedawał suple­ment na bolące po treningu mięśnie! Biz­nes­men kupu­je w hur­towni 10 tys. żelatynowych kap­sułek za 400 zł, mag­nez pod postacią proszku (cytry­ni­an albo chlorek mag­nezu, np. 25 zł za kg) i zioła w postaci suszu: do wyboru, do koloru, może być borówka czer­ni­ca, dzi­u­raw­iec, dzika róża (kilka, kilka­naś­cie zło­ty­ch za 100 g). %%theme_­more%%

link do całe­go artykułu

WNIOSKI Z BADAŃ:
Anal­iza wyników badań prowadzi do następu­ją­cy­ch wniosków:

1. Duży odsetek młodzieży w wieku 12–13 lat gra na kom­put­erze w sposób niekon­trolowany.

2. Wyko­rzysty­wane gry częs­to mają ograniczenia wiekowe i są przesy­cone sce­nami prze­mo­cy.

3. Gra­ją­ca na kom­put­erze młodzież prze­dostat­nich i ostat­nich klas szkół pod­sta­wowych częs­to zanied­bu­je obow­iązki szkol­ne i domowe, zapom­i­na o posiłkach, nie robi prz­erw w gra­niu, rezygnu­je z inny­ch zain­tere­sowań.

4. Badane osoby gra­jące częś­ciej niż ich koledzy wykazu­ją zachowa­nia agresy­wne.

Artykuł ze strony http://naukawpolsce.pap.pl/
„Od reg­u­larne­go spoży­wa­nia śni­ada­nia w znacznym stop­niu zależy nasze zdrowie, ale również to, jak radz­imy sobie w nauce i pra­cy – powiedzi­ał w piątek na kon­fer­encji pra­sowej w Warsza­w­ie dyrek­tor Insty­tu­tu Żywnoś­ci i Żywienia prof. Mirosław Jarosz.

Spotkanie odbyło się z okazji przy­pada­jące­go 24 kwiet­nia Europe­jskiego Dnia Śni­ada­nia, który od 2012 r. orga­ni­zowany jest pod hasłem “Zna­jdź czas na śni­adanie” (ang. Make time for break­fast). „Kam­pa­nia ta ma zachę­cić Europe­jczyków do codzi­en­nego spoży­wa­nia śni­adań, ale również zmo­bi­li­zować uni­jny­ch decy­den­tów do pode­j­mowa­nia różne­go rodza­ju dzi­ałań, mogą­cy­ch wpłynąć na ksz­tał­towanie praw­idłowych nawyków żywieniowych” — powiedzi­ał prof. Jarosz.

Według prof. Jad­wigi Charzewskej z warsza­wskiego Insty­tu­tu Żywnoś­ci i Żywienia, na pod­staw­ie różny­ch badań i dostęp­ny­ch dany­ch wiado­mo, że pier­wsze­go śni­ada­nia nie je codzi­en­nie od 10 do nawet 40 proc. dorosły­ch Polaków. „Najczęś­ciej są to ludzie młodzi, bo im młod­szy wiek, tym odsetek osób opuszcza­ją­cy­ch pier­wsze śni­adanie jest wyższy” — twierdzi.

Ekspertka doda­je, że jeszcze przed wyjś­ciem z domu pier­wsze­go śni­ada­nia nie zjada codzi­en­nie aż 27 proc. uczniów szkół pod­sta­wowych i 41 proc. uczniów gim­nazjów. Z reguły jed­nak odsetek ten jest wyższy wśród dziew­czynek.

%%theme_­more%%

Tek­st ze strony: http://wyborcza.pl/
Cały tek­st: bezpośred­ni link do artykułu
„Uza­leżnie­nie od gier kom­put­erowych i inter­ne­towej pornografii zmienia mózgi młody­ch mężczyzn, ogranicza ich rozwój społeczny i zmniejsza osiąg­nię­cia naukowe — dowodzi świa­towej sławy psy­cholog. Prze­badał 20 tys. młody­ch mężczyzn.
O pro­fe­sorze Philip­ie George’u Zim­bar­do i jego stan­fordzkim ekspery­men­cie więzi­en­nym słyszał chy­ba każdy. W 1971 r. amerykański psy­cholog w zain­sc­eni­zowanym na Uni­w­er­syte­cie Stan­for­da więzie­niu umieś­cił 24 stu­den­tów. Mieli wcielić się w wylosowane wcześniej role strażników i więźniów, żeby pokazać wpływ sytu­acji społecznej na zachowanie jed­nos­tki. Ekspery­ment przewidziany na dwa tygod­nie zakońc­zono po sześ­ciu dni­ach, bo jego uczest­ni­cy wykazy­wali zachowa­nia moc­no pato­log­iczne — strażni­cy zmie­nili się w bru­tali i sadys­tów, a więźniowie stali się ulegli i pod­porząd­kowani. Wielu było na skra­ju zała­ma­nia.

Hans Asperg­er opisu­jąc zespół Asperg­era początkowo wyk­luczał możli­wość diag­no­zowa­nia go u dziew­cząt. Dopiero dal­sze dowody klin­iczne spowodowały zmi­anę jego stanowiska.
Praw­dopodob­nie więc kry­te­ria zespołu Asperg­era zostały oparte na behaw­io­ral­nym feno­typ­ie chłopców, a przez to wiele dziew­cząt i kobi­et nie speł­ni­ało kry­ter­iów i nie było diag­no­zowany­ch.

%%theme_­more%%

ZESPÓŁ ASPERGERA

Zespół Asperg­era należy do całoś­ciowych zaburzeń roz­wo­ju. Dziecko z ZA cechu­ją między innymi defi­cy­ty w sferze rozu­mienia sytu­acji społeczny­ch, moty­wów dzi­ała­nia, myśli i uczuć inny­ch osób. Wynika to z odmi­en­nego funkcjonowa­nia mózgu. Niezwyk­le ważną rolę odgry­wa tzw. zaburze­nie teorii umysłu. Z tego powodu dziecko z ZA ma ogrom­ne trud­noś­ci z rozpoz­nawaniem stanów emocjon­al­ny­ch drugiego człowieka. Nie zauważa syg­nałów przekazy­wany­ch poprzez mimikę i gesty.

%%theme_­more%%

ADHD

Zespół kine­ty­czny opisy­wany zgod­nie z obow­iązu­ją­ca w Polsce klasy­fikacją ICD-10 pop­u­larnie nazy­wany jest nad­pobudli­woś­cią psy­cho­ru­chową lub zgod­nie z klasy­fikacją amerykańską — ADHD (zespół zaburzeń uwagi z nadak­ty­wnoś­cią (attention-deficit/hyperactivity dis­or­der).

%%theme_­more%%