Artykuł z por­talu Neu­roskoki

 

Nietrudno znaleźć w internecie infor­ma­cje o korzyst­nym dzi­ała­niu spec­jal­nej diety u dzieci z zaburzeni­ami ze spek­trum autyzmu (ASD). Najczęś­ciej rodz­ice decy­dują się na wprowadze­nie diety bezg­lutenowej i bezm­lecznej, jed­nak nie jest prob­le­mem wyszukanie pozy­ty­wnych infor­ma­cji również na temat innych diet. Pewnym prob­le­mem jest jed­nak znalezie­nie pub­likacji naukowych potwierdza­ją­cych ich skuteczność. Mimo że są prowad­zone bada­nia nad skutecznoś­cią diet w lecze­niu objawów autyzmu, często trudno jest wyciągnąć pewne wnioski

%%theme_­more%%

Umiejęt­ności społeczne mają wpływ na wiele sfer życia. Można się nawet pokusić o stwierdze­nie, że nie ma takiej dziedziny życia, w której nie są przy­datne. Osoby o wyso­kich kom­pe­tenc­jach społecznych lep­iej radzą sobie w związkach małżeńs­kich, naw­iązują trwal­sze przy­jaźnie i są bardziej zad­owolone ze swo­jego życia towarzyskiego oraz zawodowego.

Prze­ciętne dziecko nabywa umiejęt­ności społecznych poprzez obserwację otoczenia, w którym dorasta. Pro­ces rozpoczyna się w momen­cie nar­o­dzin i trwa nieprz­er­wanie, aż do dorosłości.

%%theme_­more%%

Jak wypro­dukować wit­a­minkę?

Porządki w apteczce należy zacząć od suple­men­tów diety. W więk­szości przy­pad­ków ich cud­owne właś­ci­wości to ściema.

Wyobraźmy sobie ambit­nego przed­siębiorcę, który ma kilka­set tysięcy zło­tych do zain­west­owa­nia. Na owego przed­siębiorcę spływa olśnie­nie — wymyślę coś innowa­cyjnego: skoro tabletki tak dobrze się sprzedają, będę sprzedawał suple­ment na bolące po treningu mięśnie! Biz­nes­men kupuje w hur­towni 10 tys. żelatynowych kap­sułek za 400 zł, mag­nez pod postacią proszku (cytry­nian albo chlorek mag­nezu, np. 25 zł za kg) i zioła w postaci suszu: do wyboru, do koloru, może być borówka czer­nica, dzi­u­raw­iec, dzika róża (kilka, kilka­naś­cie zło­tych za 100 g). %%theme_­more%%

link do całego artykułu

WNIOSKI Z BADAŃ:
Anal­iza wyników badań prowadzi do następu­ją­cych wniosków:

1. Duży odsetek młodzieży w wieku 12–13 lat gra na kom­put­erze w sposób niekon­trolowany.

2. Wyko­rzysty­wane gry często mają ograniczenia wiekowe i są przesy­cone sce­nami prze­mocy.

3. Gra­jąca na kom­put­erze młodzież prze­dostat­nich i ostat­nich klas szkół pod­sta­wowych często zanied­buje obow­iązki szkolne i domowe, zapom­ina o posiłkach, nie robi prz­erw w gra­niu, rezygnuje z innych zain­tere­sowań.

4. Badane osoby gra­jące częś­ciej niż ich koledzy wykazują zachowa­nia agresy­wne.

Artykuł ze strony http://naukawpolsce.pap.pl/
„Od reg­u­larnego spoży­wa­nia śni­ada­nia w znacznym stop­niu zależy nasze zdrowie, ale również to, jak radz­imy sobie w nauce i pracy – powiedział w piątek na kon­fer­encji pra­sowej w Warsza­wie dyrek­tor Insty­tutu Żywności i Żywienia prof. Mirosław Jarosz.

Spotkanie odbyło się z okazji przy­pada­jącego 24 kwiet­nia Europe­jskiego Dnia Śni­ada­nia, który od 2012 r. orga­ni­zowany jest pod hasłem “Zna­jdź czas na śni­adanie” (ang. Make time for break­fast). „Kam­pa­nia ta ma zachę­cić Europe­jczyków do codzi­en­nego spoży­wa­nia śni­adań, ale również zmo­bi­li­zować uni­jnych decy­den­tów do pode­j­mowa­nia różnego rodzaju dzi­ałań, mogą­cych wpłynąć na ksz­tał­towanie praw­idłowych nawyków żywieniowych” — powiedział prof. Jarosz.

Według prof. Jad­wigi Charzewskej z warsza­wskiego Insty­tutu Żywności i Żywienia, na pod­stawie różnych badań i dostęp­nych danych wiadomo, że pier­wszego śni­ada­nia nie je codzi­en­nie od 10 do nawet 40 proc. dorosłych Polaków. „Najczęś­ciej są to ludzie młodzi, bo im młod­szy wiek, tym odsetek osób opuszcza­ją­cych pier­wsze śni­adanie jest wyższy” — twierdzi.

Ekspertka dodaje, że jeszcze przed wyjś­ciem z domu pier­wszego śni­ada­nia nie zjada codzi­en­nie aż 27 proc. uczniów szkół pod­sta­wowych i 41 proc. uczniów gim­nazjów. Z reguły jed­nak odsetek ten jest wyższy wśród dziew­czynek.

%%theme_­more%%

Tekst ze strony: http://wyborcza.pl/
Cały tekst: bezpośredni link do artykułu
„Uza­leżnie­nie od gier kom­put­erowych i inter­ne­towej pornografii zmienia mózgi młodych mężczyzn, ogranicza ich rozwój społeczny i zmniejsza osiąg­nię­cia naukowe — dowodzi świa­towej sławy psy­cholog. Prze­badał 20 tys. młodych mężczyzn.
O pro­fe­sorze Philipie George’u Zim­bardo i jego stan­fordzkim ekspery­men­cie więzi­en­nym słyszał chyba każdy. W 1971 r. amerykański psy­cholog w zain­sc­eni­zowanym na Uni­w­er­syte­cie Stan­forda więzie­niu umieś­cił 24 stu­den­tów. Mieli wcielić się w wylosowane wcześniej role strażników i więźniów, żeby pokazać wpływ sytu­acji społecznej na zachowanie jed­nos­tki. Ekspery­ment przewidziany na dwa tygod­nie zakońc­zono po sześ­ciu dni­ach, bo jego uczest­nicy wykazy­wali zachowa­nia mocno pato­log­iczne — strażnicy zmie­nili się w bru­tali i sadys­tów, a więźniowie stali się ulegli i pod­porząd­kowani. Wielu było na skraju zała­ma­nia.

Hans Asperger opisu­jąc zespół Asperg­era początkowo wyk­luczał możli­wość diag­no­zowa­nia go u dziew­cząt. Dopiero dal­sze dowody klin­iczne spowodowały zmi­anę jego stanowiska.
Praw­dopodob­nie więc kry­te­ria zespołu Asperg­era zostały oparte na behaw­io­ral­nym feno­typie chłopców, a przez to wiele dziew­cząt i kobiet nie speł­ni­ało kry­ter­iów i nie było diag­no­zowanych.

%%theme_­more%%

ZESPÓŁ ASPERGERA

Zespół Asperg­era należy do całoś­ciowych zaburzeń roz­woju. Dziecko z ZA cechują między innymi defi­cyty w sferze rozu­mienia sytu­acji społecznych, moty­wów dzi­ała­nia, myśli i uczuć innych osób. Wynika to z odmi­en­nego funkcjonowa­nia mózgu. Niezwykle ważną rolę odgrywa tzw. zaburze­nie teorii umysłu. Z tego powodu dziecko z ZA ma ogromne trud­ności z rozpoz­nawaniem stanów emocjon­al­nych drugiego człowieka. Nie zauważa syg­nałów przekazy­wanych poprzez mimikę i gesty.

%%theme_­more%%

ADHD

Zespół kine­ty­czny opisy­wany zgod­nie z obow­iązu­jąca w Polsce klasy­fikacją ICD-10 pop­u­larnie nazy­wany jest nad­pobudli­woś­cią psy­cho­ru­chową lub zgod­nie z klasy­fikacją amerykańską — ADHD (zespół zaburzeń uwagi z nadak­ty­wnoś­cią (attention-deficit/hyperactivity dis­or­der).

%%theme_­more%%